RsvpResponseNo

Canonical URL: http://schema.org/RsvpResponseNo

Thing > Intangible > Enumeration > RsvpResponseType :: RsvpResponseNo

The invitee will not attend.